КММАнын фармакогнозия жана дары каражаттарынын химиясы кафедрасы
Университетская жизнь